Bostadsbyggande

Bostäder som möter olika behov

Det är en stor efterfrågan på bostäder i Lunds kommun, unga vill flytta hemifrån, äldre vill bo kvar i kommunen – men kanske i en mindre och mer praktisk bostad. Samtidigt kommer studenter och internationella forskare, nya svenskar och människor från andra delar av Sverige för att arbeta eller flytta tillbaka till sin hemstad.

För att möta dessa människors olika behov i varierande livssituationer krävs för det första att det byggs bostäder och för det andra, att det byggs med mångfald i utbudet både avseende storlek, kostnad och upplåtelseformer. Det behövs hyresrätter i varierande storlekar och med varierande hyror, bostadsrätter och äganderätter. Det måste även i Lunds kommun ges möjlighet till att förverkliga sina boendedrömmar och attrahera mer resursstarka människor att vilja bo kvar och flytta till Lund. För att motverka segregation måste varje område i görligaste mån möta olika boendebehov, vara trivsamma och attrahera människor i olika livssituationer.

Bostadsbyggande som motverkar segregation

Bostadsbyggandet spelar en central roll för integrationen. Områden med bara en typ av bostäder tenderar till att leda till segregation och alla de problem som följer i dess spår.

Vi vill därför att varje nytt bostadsområde i Lund består av varierande bostäder med avseende på storlek, kostnad och upplåtelseform. Varje område måste möta olika boendebehov, vara trivsamt och attrahera människor i olika livssituationer. På så sätt främjar vi integration mellan människor.

Vår politik i ett nötskal


  • Lund ska fortsätta att byggas ut med cirka 1 200 bostäder per år

  • Det ska vara en god gestaltning och hög estetik i byggandet

  • Segregation ska aktivt motverkas genom varierande bebyggelse och upplåtelseformer i varje kvarter och område

  • Ny bebyggelse ska koncentreras till starka kollektivtrafiklägen

  • Tätorterna Dalby, Genarp, Stångby, Södra Sandby och Veberöd ska fortsätta att utvecklas utifrån sina egna särdrag

Jordbruksmarken och de gröna oaserna

Den skånska jordbruksmarken är bland världens bästa och någonting vi ska värna om. Samtidigt värnar vi om våra parker och gröna stråk inne i Lund. Om vi vill fortsätta ha en gemytlig och grön stad så kan vi inte fortsätta att förtäta i all oändlighet.

Därför krävs det att vi ibland, efter noggrant övervägande, tar ny mark i besittning för byggnation. Till skillnad från vissa andra partier säger vi inte kategoriskt ja eller nej till att bygga nytt på åkermark, utan vi tror att en bedömning måste göras från fall till fall utifrån de specifika för- och nackdelarna som finns.