Yttrande från Lundaliberalerna ang. samråd Lunds översiktsplan

Yttrande från Lundaliberalerna – Samråd Lunds översiktsplan – 2024-04-23

I stora drag tycker Lundaliberalerna att det förslag om ny översiktsplan som har skickats ut är mycket bra. Ambitionsnivåerna är höga och planen är mycket visionär, men samtidigt också realistisk vad gäller möjligheter att genomföra den, och inte ett luftslott. Vi är glada att planen till stora delar återspeglar och har fångat upp de förslag och inspel som Lundaliberalerna har lyft tidigare både i framarbetandet av det liggande förslaget, men också i andra sammanhang.

Men, med det sagt så finns det en hel del saker som vi hade velat förändra – antingen i själva planen, eller i sådant runt omkring – exempelvis hur samrådsmaterialet har varit (för att kunna göra saker bättre i framtiden).

Nedan listar vi i enkel punktform sådant som vi vill lägga till, ta bort eller ändra.

Övergripande

 • Det är viktigt att i översiktsplanen betona att en avsevärt större andel av nya bostäder i Lund under hela planperioden kommer att vara markboenden. 7 av 10 Lundabor vill bo i ett markboende med egen trädgård (villa, radhus, parhus eller motsvarande). Lund ska sträva efter att möta den efterfrågan i nyproduktion.
 • Förtätningar måste ske med varsamhet så att inte gröna ytor i befintlig bebyggelse byggs bort. All byggnation måste också ta befintlig befolknings boendemiljö i beaktande.
 • Ökad variation i tillåten byggnadsstorlek för nya markboenden och småhus. Det finns en efterfrågan också på möjlighet att få bygga nya markboenden i lite större storlek, antingen vad avser totala boendeytan, eller i det markavtryck som huskroppen gör. Vår mening är att det självfallet ska finnas möjlighet att bygga lite större småhus än vad som är norm, på sina håll i Lunds kommun.
 • En större variation i tomtstorlekar är viktig. De senaste decennierna har tomtstorlekar för markboenden blivit mindre och mindre. Precis som antalet markboenden som erbjuds på bostadsmarknaden påverkar priset, så påverkar också antalet bostäder med en viss tomtstorlek priset. När det byggs allt färre nya bostäder med större tomter så stiger såklart efterfrågan på redan befintliga bostäder med större tomter, och prisbilden pressas med tiden upp. En större variation i tomtstorlek i all ny planering och exploatering kan med tiden balansera marknaden, eller minska de negativa effekterna av det bristande utbudet.
 • Om och när höga hus byggs så krävs det större grönt omland för att de boende ska få en bra boendemiljö. Med andra ord så ska man inte tro att högre hus sparar grön parkmark.
 • Materialet är för omfattande. Stadsbyggnadskontoret har såklart varit välmenande, men det material som gemensamt utgör förslaget till översiktsplan är alldeles för omfattande. Så omfattande att det inte blir överskådligt – och då undrar vi om det fyller sitt syfte? Det är svårt att plocka bort, mycket svårare än att lägga till. Men planen som helhet hade nog tjänat på (och blivit mer förstådd & använd) om hälften av textmassan rensades bort.
 • Det behövs ett tydligare ställningstagande för högkvalitativ kollektivtrafik till Södra Sandby och Dalby. Planen bör tydligt indikera att det är fullt möjligt att de markreservat för kollektivtrafik som idag finns mellan Lunds stad och dessa byar kan komma att bli använda till spårväg inom planperioden. Det är så den politiska realiteten ser ut, och planen bör förhålla sig till det. Samma sak gäller även västerut, mot Lomma.
 • Kartmaterialet behöver bli tydligare. Det är svårt för den som inte arbetar med dessa kartor på åtminstone en veckovis basis att orientera sig i mark- och vattenanvändningskartan. En variant av densamma som är grundad i ett flygfotografi eller satellitbild med de olika markeringarna lagda som ett någorlunda genomskinligt raster ovanpå hade varit bättre. Eller en annan lösning som ger samma effekt vad avser tillgängligheten på materialet.
 • Vi anser att en del analyser är bristande, eller åtminstone redovisas bristfälligt. 30 000 bostäder till 2050 – varifrån kommer den siffran? Är det ett högt eller lågt antal? I relation till vad? Hur är 30 000 fördelat på olika upplåtelseformer? Hur många av dessa är villor? Finns det en analys på att just 150 bostäder i Revinge är det som kommer att göra susen? Väljer vissa åldersgrupper bort Lund? Hur förhåller sig våra siffror mot jämförbara städer? Med mera.
 • Att vid förtätningar tidigt i planprocesser beakta barns behov av friytor vid nyetablering av förskolor och skolor.
 • Att utemiljön vid förskolor och skolor ska vara bullerfri miljö och att god luftkvalitet bibehålls med genomförandet av förtätningsstrategin.

Lunds stad

 • Lund behöver fler gröna stråk som binder ihop staden också runt omkring. Om man för enkelhets skull ser på staden Lund som ett hjul så finns gott om gröna stråk längs med ”ekrarna”, men själva ”hjulet” är bristande vad gäller grönskan. Det ska gå att jogga eller cykla runt hela Lund och bara spendera en bråkdel av den ”resan” utanför ett grönt stråk.
 • Hela området mellan Hardebergaspåret, Utmarksvägen och Sandbyvägen ska användas till att bygga trädgårdsstad, det vill säga blandad bebyggelse.
 • Vi är mycket tveksamma till utbyggnaden längs med Svenshögsvägen. Hur kommer trafiken att påverkas? Hur blir boendemiljön? Hur ska den gröna ytan ersättas (särskilt viktigt när Smörlyckan riskerar att försvinna)?
 • Kopplingarna söderut mellan Klostergården/St Lars och Staffanstorp är för undermåliga. Särskilt när Hunnerup byggs ut och med framtida utbyggnad i Källby.
 • Supercykelväg söderut från Lund måste få en tydlig placering och planering. Cykelpendlingen från de södra delarna av Lund och genom St Lars är under all kritik idag, det är först när man kommer till Hjärup som standarden blir bättre igen. Cykelpendlare måste kunna hållas åtskilda från gångtrafikanter och skolbarn i södra Lund. Idag blandas dessa på ett olyckligt sätt. Det är bara en tidsfråga innan en mycket allvarlig kollision mellan cykelpendlare och skolbarn sker.
 • Framtida detaljplaner på Västerbro måste innehålla mer verksamhetsytor än de hittills behandlade planerna. Också genom tydliga krav på verksamhetsytor, inte enbart genom möjliggörande koder i detaljplaner.
 • Det måste byggas fler större lägenheter. Det är inte något som avgörs i översiktsplanen, men det måste tydligt markeras i översiktsplanen att detta är kommunens hållning.
 • Flera delar av Lunds stad är i själva verket inte Lunds stad, utan gamla byar utanför staden som med tiden har slukats upp av – och numera formar en bit av Lund. Det gamla kulturlandskapet med byar runt staden ska bevaras. De byar som idag ligger närmast i risk att uppslukas av Lunds stad måste värnas. Det är Värpinge, Vallkärra och Stora Råby. Hit måste ett respektavstånd hållas.
 • Skoltomten i Sommarlovsparken där gamla Mårtenskolan låg ska inte få ändrad användning. Tomten kan komma att behövas.
 • Det är viktigt att översiktsplanen inte på något sätt omöjliggör en eventuell framtida sjukhusetablering på Brunnshög.

Veberöd

 • Sjöbovägen genom Veberöd borde omvandlas med en allé när den görs om eller rustas upp nästa gång.
 • Veberöd centrum måste bli bättre och få mer kärlek. Här har kommunen möjlighet att göra någonting riktigt bra om man visar framfötterna och tar lite initiativ. Status quo duger inte.
 • Större busshållplats med pendlarparkering längs med väg 11 vid Veberöd.
 • En gång- och cykelväg Veberöd-Dörröd.
 • Veberöds AIF har idag sin verksamhet utspridd över hela byn. En lösning som samlar ihop verksamheten borde möjliggöras i översiktsplanen.
 • En lösning på trafikproblemen vid korsningen intill Preem-macken borde finnas med i planen

Vallkärra

 • Utbyggnadsområdet i Korsåkersparken bör utgå.

Björnstorp

 • Utbyggnaden i Björnstorp bör strykas. Byns karaktär och själva anledningen till att så många av byborna har valt att bosätta sig just i Björnstorp skulle urholkas om påtaglig nybyggnation i byn tillåts. Fortsatt utbyggnad i Björnstorp bör ske i ungefär samma takt och på ungefär samma sätt som hittills. Det vill säga mer organisk utbyggnadstakt genom exempelvis lucktomter som fylls igen.

Södra Sandby

 • Under samrådet har det för oss blivit känt att fastighetsägaren till området precis söder om Hällestadsvägen och precis öster om södra Sandbys östra gräns (2024) vill sälja sin fastighet till Lunds kommun. Det är idag jordbruksmark. Vi anser att kommunen, givet att vår information är korrekt, bör köpa fastigheten till sin strategiska markreserv. Den kanske kan läggas in i framtida översiktsplaner, men bör tills annat beslut tas fortsätta arrenderas ut för jordbruksändamål.
 • Södra Sandby bör få ett större torg än vad som angetts i planprogrammet för Södra Sandby (2023).
 • Framtida detaljplanering i Södra Sandby ska inte omöjliggöra för spårbunden kollektivtrafik västerifrån att ta sig igenom centrala delarna av byn för vidare färd åt norr/öster/söder. Tillräckligt med svängutrymme ska tillgodoses.

Revinge

 • Framtida utbyggnad i Revinge måste säkras mot översvämningar.

Genarp

 • En ny ”ringväg” i nordöstra Genarp bör planeras in utan avbrott, för att leda bort tung trafik från centrala delarna av byn.
 • Den lilla bit verksamhetsmark som är inlagd precis öster om Gödelövsvägen bör utgå.

För Lundaliberalernas räkning,

Philip Sandberg (L)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Mia Honeth (L)
Gruppledare i kommunfullmäktige

Christoffer Karlsson (L)
Gruppledare i byggnadsnämnden