Skola och utbildning

Framtiden börjar i klassrummet

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut.

Det är därför som vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra.

Vi jobbar för en skola som ger elever och lärare arbetsro, en skola som utvärderar kunskap fortlöpande för att se vem som behöver extra stöd – eller extra stimulans – och som ger varje elev möjlighet att också utvecklas socialt och emotionellt.

Kunskap och kvalitet i centrum

I den svenska skolan ska alla elever få en skolgång som gör att de når – och helst överträffar – kunskapsmålen. Det betyder att skolan måste se varje enskild elev utifrån de förutsättningar han eller hon har. Vid behov ska särskilt stöd kunna sättas in – i god tid. Men även särbegåvade elever ska ges den stimulans som krävs för att göra skolan meningsfull för dem.

Nationella prov är bra som kvalitetsmätare på skolorna och ska vara kvar i minst dagens omfattning. Förutom att säkerställa en likvärdig bedömning och betygsättning i skolan, är de nationella proven en viktig indikator på hur enskilda skolor har lyckats med sitt kunskapsuppdrag. Men för att rättningen av de nationella proven ska ske likvärdigt och rättssäkert vill vi att de nationella proven rättas kommungemensamt.

Varje barn ska få den hjälp och stimulans det behöver

Alla elever är tack och lov inte stöpta i en och samma form. Vissa barn lär sig fort och för andra tar inlärningen längre tid. Därför ska skolan heller inte vara utformad så att den förutsätter att alla elever alltid ligger på samma nivå och utvecklas i samma takt. Skolan ska fånga upp och möta barnen där de är just nu.

Barn med behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda. Det ska upprättas tydliga åtgärdsprogram när en elev har svårt att nå målen. Resurser ska sättas in så tidigt som möjligt. Speciallärare ska finnas tillgängliga. Undervisning i liten grupp ska vara möjligt. Samarbetet med BUP måste förbättras. Liberalerna vill satsa på resursskolorna.

Flexibla studieupplägg

Det ska vara möjligt för en elev att läsa olika ämnen i olika studiegrupper. Då kan eleven ta längre tid på sig i vissa ämnen och gå snabbare framåt i andra. En elev ska inte kunna gå vidare till en mer avancerad kurs förrän de kurser den bygger på är avklarade.

Varje elev ska få utmaningar i skolan utifrån sin egen förmåga. Det innebär att särbegåvade elever ska få möjlighet att läsa kurser på gymnasie- och universitetsnivå så fort de är mogna för det.

Vår politik i ett nötskal


  • Skolan ska sätta kunskap och kvalitet i centrum

  • Det ska råda trygghet, ordning och reda i skolan

  • Lund ska erbjuda attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor för lärare och övrig personal

  • Skolledare ska få tid och möjlighet att prioritera sitt pedagogiska ledarskap

  • Lund ska ha välutbildade och engagerade lärare som kan fokusera på sin undervisning

  • Det fria skolvalet ska bibehållas och förstärkas

Trygghet, ordning och reda

En trygg, säker och lugn skolmiljö är varje elevs rättighet och en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig den undervisning som är skolans huvuduppdrag. Det är därför en självklarhet att det ska vara lugn och ro i klassrummen.

Likaväl som skolan ska vara en öppen plats för lärande, ska den också vara en säker och trygg plats som håller obehöriga personer ute. Skolan ska arbeta aktivt och förebyggande mot droger, mobbning, diskriminering och skolk, och insatser ska sättas in i rätt tid för att erbjuda stöd till de elever som far illa. För att detta ska fungera krävs en stark samverkan mellan skola, föräldrar, sociala myndigheter och polis, så att rätt resurser kan sättas in i ett tidigt skede.

Lärarna – skolans viktigaste resurs

Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Lund ska vara en kommun där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna höjs rejält.

Lärarna ska syssla med det de är utbildade för – att undervisa våra barn. All onödig administration måste bort.

I Lund har vi länge arbetat för att ge lärarna större möjligheter att styra över sin egen fortbildning, till exempel genom inrättandet av individuella fortbildningskonton som lärarna själva förfogar över. Det är något som vi värnar om och vill fortsätta utveckla.

Nationellt vill vi satsa fyra miljarder kronor extra per år på högre lärarlöner. Bland annat vill vi inrätta 30 000 tjänster som huvudlärare i alla ämnen med ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden.