Lunds elever behöver mer fysiskt läromedel

Tillgång till läromedel av hög kvalitet är viktig både för lärare och elever, men tillgången till läromedel ser i dag olika ut på olika skolor. Det finns elever som inte får tillgång till läroböcker och tidsenliga läromedel. Lund lägger i genomsnitt runt 800 kr per elev och år på läromedel och det är långt ifrån den summa som kommunen borde lägga om vi ska vara en ledande skolkommun.

Liberalerna har därför lämnat in en skrivelse till barn- och skolnämnden där vi föreslår att tillgången på fysiskt förbättras i Lund och att tillgängliga statsbidrag ska sökas så snabbt som möjligt.

Aktuella och ändamålsenliga läromedel fyller flera funktioner. De stödjer lärandet, ökar likvärdigheten och främjar elevers läsförståelse. Att elever får läromedel som är anpassade efter deras behov är viktigt för att varje elev ska få möjlighet att nå de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller.

Liberalerna kommer därför verka för att stärka läromedlens roll i det svenska och lundensiska skolsystemet. Alla elever måste i högre utsträckning få tillgång till läromedel av hög kvalitet. I regeringens budget har Liberalerna nationellt drivit igenom en stor satsning på läromedel.

Vi menar att Lund inte ska vara sämre och att det också är avgörande att tillgången till läromedel av hög kvalitet säkras långsiktigt i Lunds skolor.