Kräv utökat registerutdrag för tjänster nära barn

För att trygga barn och unga i kommunen föreslår Liberalerna i Lund att ett utökat registerutdrag ska krävas. Vid anställning inom förskole-, skol- och fritidshemsverksamher begärs i enlighet med gällande lag endast ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. I utdraget syns domar för synnerligen grova brott, som vålds- och sexualbrott. I verksamheter som riktar sig mot barn är det av yttersta vikt att personalen i kommunens verksamheter är lämpliga.

Ett problem som har visat sig runt om i landet är att personal i verksamheter som riktar sig mot barn visat sig vara dömda för brott som inte syns i dagens registerutdrag. Främst handlar det om narkotikabrott, men även grov kvinnofridskränkning och hets mot folkgrupp är brott som personal visat sig vara
dömd för.

Mot bakgrund av ovanstående problematik finns ett behov av att utöka utdraget ur belastningsregistret gällande tjänster inom kommunen som riktar sig mot barn. Därutöver bör ett utdrag begärs med viss regelbundenhet och när personal byter tjänst inom kommunen.

Lundaliberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att utöka registerutdraget.