Fler borde få möjlighet att bygga sitt drömboende

I Lund byggs det mycket, och det är positivt! Fler Lundabor skapar en stabilare välfärd för oss alla. Men allt för länge har det byggts allt för få småhus i Lunds kommun. I undersökningar uppger 7 av 10 personer i sydvästra Skåne att de helst vill bo i småhus. Samtidigt har andelen nya bostäder i kategorin småhus i Lund under många år legat långt under den nivån. Långsiktigt är en sådan obalans i utbud och efterfrågan katastrofal för såväl bostadsmarknaden som de Lundabor som inte kan få tag på den typ av boende de önskar till en rimlig peng. Att bo i villa i Lund riskerar att bli ett privilegium för bara dem med de tjockaste plånböckerna. Därför vill Liberalerna kraftigt öka andelen nybyggda småhus i Lund, för att på sikt nå närmare jämnvikt och balans på bostadsmarknaden.


Den kategori av nybyggen som varit ännu värre drabbad än småhus är fribyggartomterna. Av de nya småhus som faktiskt byggs är en stor andel ”massproducerade” av de stora aktörerna på byggsidan. Att köpa en tomt och bygga sitt eget hus kan vara ett av få alternativ för den som söker en specifik typ av bostad, som exempelvis ett småhus med eget utseende och en tomt stor nog för barn att leka på. Därför måste antalet fribyggartomter som fördelas öka kraftigt. Det arbetet påbörjades i förra mandatperioden, men en bra utveckling som påbörjats kan alltid bli bättre och snabbare.

Eftersom den goda jordbruksmarken är viktig att värna och skydda så blir många av de tillkommande småhusen placerade i byarna. Byggandet av nya småhus i staden Lund är mycket lågt. Samtidigt finns det områden i Översiktsplanen som är mycket väl lämpade för just nya bostadsområden för småhus. Ett sådant område är delar av fastigheterna Östra Torn 26:14 och Mårtens Fälad 2:1. Det är ett stort och sammanhängande område med jordbruksmark som ägs av kommunen och utarrenderas. Området har varit planerat för bebyggelse sedan 90-talet, och finns med i Översiktsplanen.

Det här området lämpar sig synnerligen väl för en kombination av nya fribyggartomter för småhus och en viss andel ny service, exempelvis idrottmöjligheter primärt riktade mot barn. Eventuellt kan också odlingslotter eller andra samhällsnyttor passa in. Allt detta prövas bäst genom en detaljplan.

Läs mer här: Liberalerna: Låt barnfamiljer bygga villor på åkermarken – Sydsvenskan